Detailed Article

List of Henghwa Deities from Putian Plains Index

Professor Kenneth Dean

Kenneth has recently created a Website that details the index on a Map that can be searched. It can be accessed from the following link, Ritual Alliances of the Putian Plain.

NameMandarinWebsite ReferenceAliases
18 luo han18罗汉
Asan阿三阿四Asi
Aye gong阿爷公
Anling shenggong安灵圣公
Anshan shengwang安善圣王
Ansheng lingfei安圣灵妃
Aotou ma鳌头妈
Baban八班
Babaoye八宝爷
Bajiang八将
Baxian八仙
Bai daren白大人
Baifu daren白府大人
Baigong daren白公大人
Baihu jiangjun白虎将军
Baima jiangjun白马将军
Baima shenghou白马圣侯
Baima xianggong白马相公
Baima yuanshuai白马元帅
Baiya jiangjun白牙将军
Baiya zhongjun白牙中军
Banshan daxian半山大仙
Baogong yuanshuai鲍公元帅
Baoling zhongjun保令中军
Baosheng dadi保生大帝
Baosong furen抱送夫人
Beidou shengwang北斗圣王(许远)
Beidou xingjun北斗星君
Beidou zhongtian dasheng北斗中天大圣
Beishan dawang北山大王
Beiyue Cao jiangjun北岳曹将军
Bingling gong炳灵公
Boye伯爷
Cai daren蔡大人
Caigong yuanshuai蔡公元帅
Cai zhongjun蔡中军
Cao jiangjun曹将军
Chen dajiangjun陈大将军
Chen dashi陈大师
Chenfu daren陈府大人
Chengong sheren陈公舍人
Chengong shenghou陈公圣侯
Chengong taishi陈公太师
Chen jiangjun陈将军
Chen Jinggu陈靖姑
Chenma陈妈
Chensheng faye陈圣法爷
Chensheng hufa陈圣护法
Chenshi zhenren陈氏真人
Chen taiwei陈太尉
Chen Wenlong陈文龙
Chen xiannu陈仙女
Chen Zhida陈智达
Chen zongjun陈中军
Chenghuang dashen城隍大神
Chifeng shengwang敕封圣王
Chima jiangjun赤马将军
Chou Liang dawang臭梁大王
Cigan niangniang慈感娘娘
Cigan xianfei慈感仙妃Cigan renhui xianfei
Ciji zhenjun慈济真君
Congzi囱子
Cuifu dama鲁府大妈
Cuifu daren崔府大人
Da diye大帝爷
Dafa tianshi大法天师
Dage大哥
Dama大妈
Damou zushi达摩祖师
Da qing大青
Da qing大青
Daren大人
Daxiong大兄
Daye大爷
Da ye, Er ye大爷/二爷Da ye, Er ye
Deng, Wang, Shi zhongjun邓,王,施中军Deng zhongjun, Wang zhongjun, Shi Zhongjun
Diguan dadi地官大帝
Dikui地魁
Dizang pusa地藏菩萨
Dizang wang地藏王Dizangwang
Dian daren电大人
Dianmu电母
Ding yuanshuai丁元帅
Dong eryuanshui董二元帅
Dongfu xiansheng东阜先生
Dongxi shizhe东西使者
Dongyue dadi东岳大帝
Dongyue zhusheng shangdi东岳注生上帝Dongyue zhusheng
Dong Zhian董直庵
Dong, Ge, Zhou sanjiangjun董,葛,周三将军
Ducha dashen都察大神
Dudu ye都督爷/郑公都督/戚公都督/戚继光都督Zhenggong dudu, Qigong dudu, Qi Jiguang, Qidudu
Dufei niangniang都妃娘娘
Duguan pusa都管菩萨
Dutian yuanshuai都天元帅
Dutong都统
Dutong shenghou都统圣侯
Dutong yuanshuai都统元帅
Dutong zunwang都统尊王
Enzhu sangong恩主三公
Er daren二大人
Er langshen二郎神
Ershi二使
Erwei jinren二位金人
Er xingjun二星君
Erxiong二兄
Erye二爷
Faling zushi法灵祖师
Falu dutong法律都统
Fa zhongjun法中军
Fazhu niangniang法主娘娘
Fazhu xianfei法主仙妃
Fan erye范二爷
Fanxiang xianshi范相仙师
Fanghuo dadi放火大帝
Fengbo风伯
Fengbo yushi风伯雨师
Fenghuo ertong风火儿童
Fogong佛公
Fozu佛祖
Fu daren傅大人
Fude zhengshen福德正神
Fuhujiangjun
Fuma shengjun福马圣君(福马圣侯)Fuma shenghou
Furen夫人
Furenma夫人妈
Fushan shenghou孚善圣侯
Fuyi xiansheng扶易先生
Gaogong高公
Gaoshan shenghou高山圣候
Gao yuanshuai高元帅
Ge dajiang葛大将
Gong daren龚大人
Gongli lingwang功利灵王
Gongying tongzi供应童子
Gongzheng mingwang恭正明王
Gouye狗爷
Guma姑妈
Guniang姑娘
Guangong关公/关帝爷Guan diye
Guanhu jiangjun管虎将军
Guan Ping关平
Guansheng dijun关圣帝君
Guansheng shenghou关圣圣候
Guan Xing关兴
Guanyin观音
Guanyin dashi观音大士
Guangfu furen广福夫人
Guanglie qiansui光烈千岁
Guangze zunwang广泽尊王
Guogong郭公
Hangong韩公
Haotian dizi昊天帝子Haotian yuanshuai
He daren何大人
Heqing xingjun何清星君
Heshi jiuxian何氏九仙
Heshi xianshi何氏先师
Heibai jiang黑白将
Hei daren黑大人
Heigong daren黑公大人
Heihu dashen黑虎大神
Heihu jiangjun黑虎将军
Hong daren洪大人
Hong haier红孩儿
Hou daren侯大人
Hougong shenghou候公圣候
Houtu furen后土夫人
Huaxiangu花仙姑
Huban dashen虎班大神
Hufa jialan护法伽兰
Hufa longtian护法龙天
Hu guniang胡姑娘
Hushan dawang壶山大王
Huye jiangjun虎爷将军
Hu yuanshuai胡元帅
Huaguang dadi华光大帝
Huang daren黄大人
Huang Daxian黄大仙
Huang daye黄大爷
Huang duyuanshuai黄都元帅Huangdu yuanshuai
Huangfu daren黄府大人
Huanggong黄公
Huanggong dashi黄公大使
Huanggong ershi黄公二使
Huanggong shenghou黄公圣侯
Huanggong yuanshuai黄公元帅
Huanghei jiangjun黄黑将军
Huangheng dadi黄横大帝
Huang jiangjun黄将军
Huangsheng faye黄圣法爷
Huangshi xianfei黄氏仙妃
Huangxuan yuanshuai黄玄元帅
Huang Zhong黄忠
Huang Zong黄总
Huibai cishi慧白慈师
Huiji shenghou惠济圣侯
Huilie shenghou慧烈圣候
Huiqing xianshi惠庆先师
Huiying shenghou惠应圣侯
Huo daren火大人
Huofeng shenghou火风圣侯
Huoguan dadi火官大帝
Jixiang dajiang吉祥大将
Jixiang erjiang吉祥二将
Jixianggong吉祥公
Jixiang miaojiang吉祥妙将
Jixiang yuanshuai吉祥元帅
Jixing急性
Jialan伽蓝
Jialan pusa伽蓝菩萨
Jialuo dasheng伽罗大圣
Jiayou shenghou嘉佑圣候
Jianyin tongzi剑印童子
Jiang daren江大人
Jiangding shengwang江定圣王
Jiangfu zhizun江府至尊
Jiang Guojiu江国舅(昭顺圣王)Zhaoshun shengwang
Jiang Meifei江梅妃
Jinda jiangjun金大将军
Jin daren金大人
Jinfu daren金府大人
Jinfu sheren金复舍人
Jingang mingwang金刚明王
Jingong daren金公大人
Jingong shenghou金公圣侯
Jin qiren金旗人
Jinshi xiangu金氏仙姑
Jin Yu chilin金玉齿人(临)
Jin zhongjun金中军
Jingbian dutong静边都统
Jiucha dasheng纠察大圣
Jiuhua xianshi九华仙师
Jiu shengmu九圣母
Jiushu zushi九树祖师
Jiutian shangdi九天上帝
Jiutian wang dadi九天王大帝
Jiuxian九仙
Jungong dianshuai郡公殿帅
Kailu jiangjun开路将军
Kang dage康大哥
Kanggong shenghou康公圣侯
Kanggong shengwang康公圣王
Kanggong yuanshuai康公元帅
Kefu zhenren柯府真人
Kongfu daren孔府大人Kong fu daren
Kongming Zhouwang孔明周王
Kongzi孔子
Kuidou xingjun魁斗星君
Kuixing wu yuanshuai魁星武元帅
Lanfu daren蓝府大人
Langong yuanshuai蓝公元帅
Leibu xingun雷部星君
Leigong雷公
Leigong leimu雷公雷母
Leisheng puhua tianzun雷声普化天尊
Lei Wanchun武按圣王(雷万春)
Leixian shengjie雷贤圣姐
Li dajiangjun李大将军
Li dama李大妈
Li daren李大人
Li daye李大爷
Lide shifu德理师傅
Li erye李二爷
Lifu daren李府大人
Ligong yuanshuai李公元帅
Ligong zhangzhe李公长者
Li jiangjun李将军
Liming dajiang李明大将
Li mingdeng李明灯
Li sanfuren李三夫人
Lishi niangniang李氏娘娘
Li Tieguai李铁拐
Li xianshi李先师
Li Zhen黎畛
Li zhenren李真人
Liang Puyao梁普耀
Lin daren林大人
Lingong dutong林公都统
Lingong shifu林公师傅
Lin Longjiang林龙江
Linshui furen临水夫人
Lin Zhao’en林兆恩
Lin Zhenming林贞明
Lingguan dadi灵官大帝
Ling jiangjun灵将军
Lingshantan灵山坛
Ling shengwang灵圣王
Lingshi shengwang灵石圣王
Lingshun shengfei灵顺圣妃
Lingtong tongzi赁通童子
Lingtong Zhang sheren灵通张舍人
Lingya jiangjun灵牙将军
Lingya zhongjun岭牙中军
Lingyou shengwang灵佑圣王
Liu dajiang六大将
Liu daren刘大人
Liu daye柳大爷
Liuding shenjiang六丁神将
Liudu tong柳都统
Liu gong shenghou柳公圣侯
Liugong taibao刘公太保
Liugong yuanshuai刘公元帅
Liujia jiangjun六甲将军
Liu jiangjun柳将军
Liu Jin shenghou柳金圣侯
Liumihou六弥猴
Liushi niangniang刘氏娘娘
Liu tai gong刘太公
Liu xiangu柳仙姑
Liu xiansheng刘先生
Liu xianshi刘仙师
Liu yuandajiang六员大将
Liu yuanshuai刘元帅
Liu zhongjun刘中军
Longnu龙女
Longwang龙王(四海龙王)Sihai longwang
Luban xianshi鲁班仙师
Lubu dashen鲁部大神
Lubu furen鲁部夫人
Lubu xianggong鲁部相公
Lubu yima鲁部姨妈
Lubu zhengshen鲁部正神
Lubu zhongjun鲁部中军
Lu Dongbin吕洞宾
Luer mamu鹿儿马母
Lufu dama芦(鲁)府大妈
Lufu daren鲁府大人
Lufu dasheng鲁府大神
Lufu furen鲁府夫人
Lufu gongpo卢府公婆
Lufu jungong鲁府军公
Lufu taizi鲁府太子
Lufu xiangban鲁府相班
Lufu xianggong鲁府相公
Lufu xianggong furen鲁府相公夫人
Lufu yima鲁府姨妈
Lugong鲁公
Lugong dianshuai鲁公殿帅
Luma鲁妈
Lumu niangniang鲁母娘娘
Lu sheren卢舍人
Lushi erniang芦氏二娘
Lushi furen卢氏夫人
Lu Wenhui卢文辉
Lu Xiansheng卢先生
Luzu xianshi吕祖仙师Lüzu xianshi
Luofu daren罗府大人
Luotian dasheng罗天大圣
Luo yuanshuai罗元帅
Ma daren马大人
Mafu shenjiang马府神将
Magong daren马公大人
Magong shengjun马公圣君
Magong taishi马公太师
Ma jiangjun马将军
Mamian马面
Mashi furen马氏夫人
Ma Yuan jiangjun马援将军
Ma yuanshuai马元帅(马公元帅)Magong yuanshuai
Mazu妈祖
Maoxianzushi
Mei boye梅伯爷
Meihua sanniang梅花三娘
Milefo弥勒佛
Mituo dajiang弥陀大将
Miaoguan dashi妙观大师
Miaoying zushi妙应祖师
Mu yuanshuai牟元帅
Nan beidou xingjun南北斗星君
Nandou xingjun南斗星君
Nanyue heng jiangjun南岳衡将军
Nezha taizi哪咤太子
Niushan jiangjun牛山将军
Niutou牛头
Ou daren欧大人
Ougong yuanshuai欧公元帅
Oushi furen欧氏夫人
Oushi xianfei欧氏仙妃
Oushi xiangu欧氏仙姑
Pangu dijun盘古帝君
Panguan判官
Panggong shenghou庞公圣侯
Peng daren蓬大人
Penggong蓬公(大人)Penggong daren
Peng jiangjun彭将军
Peng taishan彭泰山
Peng zhongjun彭中军
Pu’an xianshi普庵仙师
Puhua tianzun普化天尊
Puji shenghou普济圣侯
Puxian普贤
Qitian dasheng齐天大圣
Qixing niangniang七星娘娘
Qiye七爷
Qianliyan千里眼
Qianshi shengfei钱氏圣妃
Qianshi xianfei钱氏仙妃
Qian Siniang钱四娘
Qin mingdaren钦命仙妃
Qinggong zhenren清宫真人
Qin jin zhenren青巾真人
Qingshan wanggong青山王公
Qiongcang tiandi穹苍天地
Qiu eryuanshuai邱二元帅
Qiugong jiangjun丘公将军
Qiugong shenghou邱公圣侯
Qiugong xianshi邱公仙师
Qiu laoye邱老爷
Qiu yuanshuai邱元帅
Rulai fozu如来Rulaifo
Ruigou shenghou瑞沟圣侯
Ruigou shengwang瑞沟圣王
Ruigou xianggong瑞沟相公
San daren三大人
Sandian zhenjun三殿真君
Sanfeng zhenren三丰真人
San furen三夫人
Sanguan dadi三官大帝
Sanjiao faye三教法爷
Sanjiao xiansheng三教先生
Sanjiuku三救苦
Sansheng zhenjun三圣真君
Sanshiqiwei Daren三十七位大人
Sanwei furen三位夫人
Sanwei xianshi三位仙师
Sanxingjun三星君
Sanyan wuyan三眼五眼
Sanye三爷Sanwei daye
Sanyi jiaozhu三一教主Sanyi xiansheng
Sanyuan dajiang三员大将
San zhenfo三真佛
Shancai善才
Shancai dongzi善才童子
Shandian cimu闪电云母
Shan jiangjun山将军
Shanshen山神
Shangyang zhenren上阳真人
Shegong社公
Shema社妈
She taijun余太君
Shen daifu沈大夫
Shennongshi神农氏
Shengmu圣母,圣父Sheng fu
Shengzishen圣子神
Shijiamouni释伽牟尼Shijia mouni
Shijia wenfo释伽文佛
Shi jiangjun施将军
Shitaidaoren
Shiwu ma十五妈
Shizhe zhongjun侍者中军
Shi zuoye史佐爷
Shuaigong shenghou帅公圣侯
Shuiguan dadi水官大帝
Shuizhu xianshi水珠仙师
Shunfenger顺风耳
Shuntian shengmu顺天圣母
Sida jiangjun四大将军
Si dajiang (Liu, Zhang, Zhao, Su)四大将(刘,张,赵,苏)
Sida jinggang四大金刚
Sida yuanshuai四大元帅
Sihai longwang四海龙王
Sima shenghou司马圣侯
Sima shengwang司马圣王(张巡)
Si mengjiang四猛将/四大将军Si mengjiang(Chen, Zheng, Qiu, Liu)
Si tongzi四童子
Siye四爷
Sizhou wenfou泗州文佛
Song daren宋大人
Song yuanshuai宋元帅
Song zhongjun宋中军
Su dajiang苏大将
Sugong ershi苏公二使
Taishan kangwang泰山康王
Taishang laojun太上老君
Taiyi tianzun太乙天尊
Taiyi xiangu太乙仙姑
Tang dajiang唐大将
Tang sanzang唐三藏
Tangshi yima汤氏姨妈
Taohua shengmu桃花圣母
Tiandi天地
Tiandijun qinshi天地君亲师
Tiangang天罡
Tiangong田公
Tiangong daren天公大人
Tiangong yuanshuai田公元帅
Tianguan dadi天官大帝
Tianhou shengmu天后圣母
Tiankui yuanshuai天魁元帅
Tianmen Zhu zhizun天门朱至尊
Tianmin zongshi田民宗师
Tianpeng yuanshuai天蓬元帅
Tianqian shengmu天前圣母
Tianshang shengmu天上圣母Mazu
Tianshang wuji shengmu天上无极圣母
Tiegong taishi铁公太师
Tiegong yuanshuai铁公元帅
Tiehuan tongzi铁环童子
Tielu zungong铁炉尊公
Tongling shenghou统领圣候
Tongzi童子
Touling头领
Tudigong土地公
Tugong yuanshi屠公元帅
Tuzhu mingwang土主明王
Wanfu dama万府大妈
Wanlier万里耳
Wang daren王大人Wangfu daren
Wang daye王大爷
Wanggong daren王公大人
Wanggong shenghou王公圣侯
Wang jiangjun王将军
Wang lingguan王灵官
Wangmu niangniang王母娘娘
Wang tianguan王天官
Wang Yong王用
Wang yuanshuai王元帅
Wang zhongjun王中军
Weigong shenghou魏公圣侯
Weigong taibao魏公太保
Wei jiangjun魏将军
Weituo韦陀
Weituo and Jialan陀和伽蓝
Weituo hufa韦陀护法
Weituo zuntian韦驼尊天
Weituo zunzhe韦驮尊者
Weiwu jiangjun威武将军
Weiwu shenghou威武圣侯
Wei zhongjun尉中军
Wencao文曹
Wencao wupan文曹武判
Wenchang dijun文昌帝君
Wen daren瘟大人
Wenlai yuanshuai文赖元帅
Wenlin shuima文临水妈
Wenshu文殊
Wen taishi闻太师
Wenwu liesheng文武列圣
Wenwu panguan文武判官
Wenwu siguan dadi文武四官大帝
Wenwu zhusheng文武诸神
Wenye温爷
Wen, Kang, Ma, Zhao yuanshuai温,康,马,赵元帅Wen yuanshuai, Kang yuanshuai, Ma yuanshuai, Zhao yuanshuai, Wengong yuanshuai
Wenggong daren翁公大人
Wugong dutong吴公都统
Wuan shengwang武按圣王(雷万春)
Wubu yuanshuai五部元帅
Wu daren吴大人
Wudiye五帝爷
Wufu daren乌府大人
Wufu zhongjun吴府中军
Wugong武公
Wugong dutong吴公都统(圣侯)
Wugong jishi吴公吉使
Wugu daxian五谷大仙
Wugu shenxian五谷神仙
Wuhu jialuo五虎迦逻
Wuhua tongzi五花童子
Wuhuang dadi五皇大帝
Wu jiangjun乌将军
Wulu jiangjun五路将军
Wupan武判
Wusheng tianfei吴圣天妃
Wusheng xianfei吴圣仙妃
Wushi shengfei吴氏圣妃
Wushi xiansheng吴氏先生
Wusima武司马
Wutan liesheng五坛列圣
Wutan zhizun五坛至尊
Wutian shenghou吾天圣侯(伍公圣侯)Wugong shenghou
Wuxian dadi五显大帝
Wuxian faye五显法爷
Wuxian lingguan五显灵官
Wuxian lingguan Ma yuanshuai五显灵官马元帅
Wuxian Ma yuanshuai五显马元帅
Wu xianggong武相公
Wuxiong五兄
Wu yuanshuai伍元帅
Xi daye西大爷
Xigong喜公
Xipo喜婆
Xianbao longnu献宝龙
Xiangong仙公
Xiangong ajiu仙公阿舅
Xianling dawang显灵大王
Xianzhu longnu献珠龙女
Xiao daye肖大爷
Xiaogong shenghou肖公元帅
Xiaogong shengjun萧公圣君
Xiao sheng xian shi萧圣先师
Xiaosheng xianshi萧圣先师
Xiao zhongguan(敕封)萧总管
Xiao zhongjun肖中军
Xie daye谢大爷
Xiefu daxiong谢府大兄
Xiehu jiangjun 协(谢)虎将军
Xieshun shenghou协顺圣侯
Xietian dadi协天大帝
Xiling Kongdaren西岭孔大人
Xinghua chenghuang兴化城隍
Xu daren徐大人Xufu daren, Xufe daren
Xugong taibao徐公太保
Xu guniang徐姑娘
Xu jiangjun徐将军
Xushi shengfei许氏圣妃
Xu Yuan许远
Xuantan gong玄坛公
Xuantan yuanshuai玄坛元帅
Xuantian dadi玄天大帝(武)Xuandi
Xuantian shangdi玄天上帝
Xue daren薛大人
Yahan zhongjun亚汉中军
Yawen dutong dashen押瘟都统大神
Yangfu dagong杨府大公
Yangfu dama杨府大妈
Yangfu bajiang杨府八将
Yangfu Jiuniang杨府九娘
Yangfu zhongjun杨府中军
Yangfu daren杨府大人
Yanggong ershi杨公二使
Yanggong taishi杨公太师
Yanggong yuanshuai杨公元帅
Yang Jiye杨继业
Yangjia bajiang杨家(门府)八将Yangmen bajiang, Yangfu bajiang
Yang jiuniang杨九娘
Yangsheng杨圣中军
Yangshi xiangu杨氏仙姑
Yang yuanshuai杨元帅
Yang Zongbao杨宗保
Yaogong yuanshuai姚公元帅
Yaoshi furen姚氏夫人
Yide furen懿德夫人(社妈)shema
Yide xianfei懿德仙妃
Yi dian zhen jun一殿真君
Yilie qiansui伊烈千岁
Yima furen姨妈夫人
Yima yuanjun姨妈元君
Yinzhu xiangu银主仙姑
Yingji houwang英济侯王
Yinglie Miao jiangjun英烈妙将军
Yinglie shengwang英烈圣王
Yongquan zushi永泉祖师
You zhongjun游中军
Yufeng Yinglie shenghou玉封英烈圣王
Yufu zhongjun余府中军
Yugong tai bao余公太保
Yugong yuanshuai余公元帅
Yuhuang dadi玉皇大帝
Yuhuang shangdi玉皇上帝
Yuhuang taizi玉皇太子
Yuhuang zhizun玉皇至尊
Yu qiren玉旗人
Yuqian zhongjun御前中军
Yushi雨师
Yushu dadi玉枢大帝
Yushu tianzun玉枢天尊
Yutong jiangjun玉通将军
Yuzhao xianshi玉昭仙师
Yuan daren袁大人
Yuansheng daren袁圣大人
Yuanshi tianzun元始天尊
Yuantian shangdi元天大帝
Yuegong daren岳公大人
Yuewang dadi越王大帝
Zhang Bao张苞
Zhang daren张大人
Zhanggong shengjun张公圣君
Zhanggong yuanshuai张公元帅
Zhang Hongdu张洪都
Zhang jiangjun张将军
Zhang Sanfeng张三丰
Zhangshi furen张氏夫人
Zhang situ张司徒
Zhang tianshi张天师
Zhao Gongming赵公明
Zhaogong taishi赵公太师
Zhaogong yuanshuai赵公元帅
Zhaoli daye昭利大爷
Zhaoling shengjun昭灵圣君
Zhaoshun shengwang昭顺圣王(江国舅)
Zheng daifu郑大夫
Zhenggong dutong郑公都统
Zhenggong sheren郑公舍人
Zhenggong shenghou郑公圣侯
Zhengshun shengwang正顺圣王
Zhengyi lingguan正一灵官(五显华光大帝)Wuxian huaguang dadi, Wang Lingguan
Zheng Yue郑岳
Zhida xiansheng智达先生
Zhongji shenghou忠济圣侯
Zhongjun (Zhong junye)中军(中军爷)
Zhong Kui钟馗(圣君)shengjun
Zhongtian dasheng中天大圣
Zhongyou shenghou忠佑圣候
Zhong yuanshuai钟元帅
Zhou Cang周仓
Zhou dajiang周大将
Zhou daren周大人
Zhou daye周大爷
Zhou daifu周大夫
Zhougong yuanshuai周公元帅
Zhouguang pingwang周广平王Guangping Zhouwang
Zhou taibao周太保
Zhu daifu煮大夫
Zhufu daren朱府大人
Zhugong daren朱公大人
Zhu Huixu朱慧虚
Zhunti wenfo准提文佛
Zhusheng dadi注生大帝Zhushen dadi
Zhusheng shangdi注生上帝
Zhu xiansheng朱先生
Zhu yuanshuai朱元帅
Zhuzi朱子Zhu Xi
Zhuzi shengjun朱紫圣君
Zhuogong taibao卓公太保
Zhuojiao zhongjun卓角中军
Zhuogong zhoushi卓公咒师
Zhuoshi zhenren卓氏真人
Zhuo Wanchun卓晚春
Zhuozu zhenren卓祖真人
Ziwei xingjun紫微(薇)星君
Zouma sheren走马舍人
Zunzhu mingwang尊主明王
Zuoyou jiangjun左右将军